Advent EuroConsult

Курсы чешского языка, высшее образование в Чехии

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Договор ЧВУТ Премиум - чешский

Smlouva o poskytování služeb

Program ČVUT - Premium

I. Smluvní strany

Zhotovitel:
Advent EuroConsult, s.r.o.
Adresa: Sicherova 1603/16, Praha, 198 00, Česká republika
IČ: 24200727
DIČ: CZ24200727
zastoupený ředitelkou Julijí Mišinou,
(dále jen "zhotovitel")

Zákazník:
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
(dále jen "zákazník")

II. Předmět smlouvy

1. Strany této smlouvy, na základě úplné a vzájemné dohodě stran všech následujících ustanovení, uzavřeli smlouvu o poskytování služeb.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro zákazníka realizaci služeb, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.

III. Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
     a. jednat s příslušným profesionálním přístupem,
     b. zajistit poskytování služeb, uvedených v příloze 1 k této smlouvě, podle pokynů zákazníka, a to jak přímého, tak i těch, které zná, nebo má znát v souvislosti s cílem, jehož má být dosaženo provedením těchto služeb a který je zhotoviteli znám.
2. Zhotovitel je povinen informovat zákazníka o zjevně chybném, nebo nevčasném zákazníkově působení. V případě, že zákazník i přes varování zhotovitele bude trvat na svých požadavcích stran realizace těchto úkonů, pak zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za vzniklé následky.
3. Zhotovitel je povinen informovat zákazníka o rozporech mezi jeho požadavky a obecně platnými právními normami ihned po objevení takové skutečnosti. V případě, že zákazník i přes zhotovitelovo varování bude trvat na svých požadavcích stran provádění dotyčných úkonů, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn při plnění svých povinností, vyplývajících z této smlouvy, využívat služeb třetích stran.
5. V případě nemožnosti poskytnutí zákazníku kursu českého jazyka, uvedeného v příloze 1, bod 5, je zhotovitel povinen nahradit jej ekvivalentním kursem českého jazyka. V opačném případě je zhotovitel povinen vrátit zákazníkovi částku ve výši hodnoty svých služeb, kterou zákazník zaplatil, nebo její část, kterou zákazník zaplatil v okamžiku, kdy vyšlo najevo, že kurs nemůže být proveden. Vrácení zákazníkovi zaplacené částky musí být provedeno do 10 dnů od obdržení příslušných požadavků od zákazníka e-mailem na adrese: info@my-cz.ru. V případě opožděného vrácení finančních prostředků, zaplacených zákazníkem, se zhotovitel zavazuje zaplatit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Práva a povinnosti Zákazníka

1. Zákazník je povinen správně vyplnit registrační formulář Zhotovitele a tak poskytnout pravdivé a přesné informace o sobě, svém bydlišti, o svém vzdělání a další informace, požadované v registračním formuláři zhotovitele. Pokud vzniknou nějaké dotazy o tom, jak dotazník správně vyplnit má zákazník právo a povinnost požádat o pomoc některého ze zaměstnanců Zhotovitele.
2. Zákazník je povinen včas předložit Zhotoviteli za účelem poskytnutí služeb veškeré potřebné dokumenty a informace, a to zejména takové, které byly Zhotovitelem požadovány; zavčas reagovat na Zhotovitelovy dopisy, adresované na zákazníkův e-mail, který zákazník uvede ve svém registračním formuláři.
3. Zákazník je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy.
4. Zákazník je povinen dodržovat požadavky Zhotovitele, související s plněním podmínek smlouvy.
5. Pokud Zhotovitel při plnění svých povinností, vyplývajících z této smlouvy, využívá služeb třetích stran, zákazník se zavazuje předložit na žádost Zhotovitele plnou moc, nezbytnou k provedení služby.
6. Zákazník je povinen neprodleně informovat Zhotovitele o odpovědích, pokud jde o víza, získaná od konzulátu a od Ministerstva vnitra České republiky, jakož i informovat Zhotovitele o jakýchkoliv dalších informacích z jakýchkoliv úřadů a vzdělávacích institucí České republiky, týkajících se odborné přípravy a pobytu Zákazníka na území České republiky a dalších otázek, souvisejících s předmětem smlouvy,
7. Při ubytování na ubytovně je Zákazník povinen dodržovat veškerá pravidla pro pobyt v ubytovně, se kterými Zákazníka seznámí Zhotovitel.

V. Platby za služby

1. Cena Zhotovitelových služeb dle této smlouvy činí 4.650, - Euro. Při podpisu smlouvy a úhradě zálohy do 12. července 2016 obdrží zákazník slevu ve výši 700, - Euro z celkové ceny za Zhotovitelovy služby. Náklady na služby na základě smlouvy se slevou 3.950, - Euro. Pokud bude podpis smlouvy a úhrada zálohy opožděny, ztrácí zákazník nárok na slevu.
2. Zákazník se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku ve výši 3 950, - Euro v hotovosti nebo na běž./účet:

Příjemce: Advent Euroconsult, s.r.o.
IBAN: IBAN: CZ0820100000002300212549
Banka příjemce: Fio banka, a.s.
Adresa banky příjemce: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
BIC: FIOBCZPPXXX

3. Zároveň je zákazník povinen uhradit zhotoviteli zálohu ve výši 470, - euro nejpozději do 12. července 2016 roku. Při provádění platby je zákazník povinen uvést číslo zálohového účtu: 1100670546, nebo číslo smlouvy (70546) a také uvést v platebním příkazu, že všechny bankovní poplatky a provize hradí zákazník.
4. Zbytek částky 3.480, - Euro bude uhrazen zákazníkem v hotovosti nebo na uvedený běž./účet Zhotovitele následujícím způsobem:

     4a) 300, - Euro - do 5 pracovních dnů od obdržení z konzulátu České republiky nebo od Ministerstva vnitra České republiky oznámení o kladném rozhodnutí o dlouhodobém studentském vízu do České republiky. Pokud zákazník přijede do České republiky dříve než 5 pracovních dnů po obdržení kladné odpovědi od konzulátu České republiky nebo od Ministerstva vnitra České republiky, musí být tato částka zaplacena nejpozději následující den po příjezdu zákazníka do České republiky.
     4b) 3.180, - Euro - nejpozději následující den po příjezdu zákazníka do České republiky.
5. Pokud budou na základě dohody stran některé služby Zhotovitele placeny samostatně, a to buď, pokud jde o opakovanou službu, pak mí Zhotovitel právo na doplňující odměnu vždy po splnění jednotlivé, nebo některé z opakujících se služeb (služby notářů, tlumočníků, atd.)
6. V případě prodlení se sjednanou úhradou zákazník ztrácí nárok na slevu, jak je uvedeno v b. 1 a je povinen zaplatit Zhotoviteli penále ve výši 0,09% z dlužné částky za každý den prodlení dluhu, vycházeje z plné ceny služeb Zhotovitele beze slev.
7. Při každé platbě na účet je zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky (poplatky na zahraniční a české banky a na další banky (korespondenční banky), které se účastní převodu peněz).

VI. Platba za ubytování v ubytovně

1. Platba za ubytování v ubytovně není zahrnuta v ceně služeb podle této smlouvy a musí být zákazníkem provedena dodatečně, každý měsíc po jeho příjezdu do České republiky a po ubytování na ubytovně.
2. Při nastěhování se do ubytovny je zákazník povinen uhradit cenu ubytování v souladu s podmínkami a ceníkem ubytovny.
3. Platba se provádí měsíčně, do 20. dne každého měsíce za uplynulý měsíc. Platba za ubytování činí 5.250, - Kč měsíčně při včasné platbě za celý měsíc a 5.340, - Kč měsíčně při opožděné platbě, a také při ubytování během neúplného měsíce (v případě nastěhování se uprostřed měsíce). V případě nastěhování se uprostřed měsíce se částka platby za aktuální měsíc vypočítává podle počtu dní, během nichž byl zákazník veden jako ubytovaný na ubytovně.
4. Když se zákazník odhlásí z ubytovny před koncem měsíce a v okamžiku odhlášení již byla platba za ubytování za následující měsíce uhrazena, Zhotovitel vrátí Zákazníkovi částku, zaplacenou za měsíce, nestrávené v ubytovně, tj. za uhrazené měsíce, které nastaly po odhlášení Zákazníka z ubytovny.
5. Ubytovna si vyhrazuje právo na změnu cen za ubytování, o čemž je Zhotovitel povinen neprodleně Zákazníka informovat.
6. V případě prodlení s úhradou ze strany Zákazníka delší než 5 pracovních dní, Zhotovitel pozastaví poskytování svých služeb na základě smlouvy až do úplného splacení Zákazníkova dluhu za ubytování.
7. Zákazník je považován za ubytovaného v ubytovně do té doby, dokud osobně nevrátí na recepci, nebo správě klíč od pokoje a neprovede všechny úkony, stanovené pravidly ubytovny, o kterých byl zákazník informován kurátorem po svém příjezdu a ubytování). Místnost by měla být uvedena do řádného stavu.
8. Při nastěhování do ubytovny je Zákazník povinen zaplatit vratnou kauci ve výši 3.200, - Kč (cca 120 eur). Kauce je vrácena zákazníkovi po opuštění ubytovny, za podmínky dodržení pravidel chování v ubytovně (dodržování nočního klidu a šetrné zacházení s majetkem ubytovny) a včasné úhrady měsíční platby za pobyt.
9. V případě prodlení platby o více než 5 pracovních dnů má Zhotovitel právo na sankce - částky, které budou odečteny z kauce, zaplacené zákazníkem.
10. V případě vzniku závažného důvodu má zákazník právo požadovat od Zhotovitele odložení platby za ubytování. Za tímto účelem Zákazník předem zašle na e-mailovou adresu Zhotovitele (info@my-cz.ru) e-mail s odůvodněním příčin prodlení platby a informace o tom, kdy bude platba provedena. Zhotovitel zašle na e-mailovou adresu Zákazníka svou odpověď. V případě obdržení kladné odpovědi od Zhotovitele provede Zákazník úhradu za ubytování podle instrukcí, které dostane od Zhotovitele. V tomto případě se penále za pozdní platbu na Zákazníkovi nepožaduje.

VII. Platnost a doba platnosti smlouvy

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu a je platná do 30.06.2017.
2. Smluvní vztah může být ukončen po vzájemné dohodě na základě písemné dohody mezi oběma stranami.
3. Strany této dohody mají právo vystoupit ze smluvního vztahu. Rozvázání vztahu nabývá účinnosti po uplynutí jednoho týdne ode dne předání vyrozumění druhé straně smlouvy.
4. Zhotovitel má právo ukončit smluvní vztah v následujících případech:
     a) V případě, že zákazník zpozdí platbu za služby na dobu delší než 5 dnů, a to i v případě, když jde o část dohodnuté platby za služby, nebo o část dohodnuté zálohy
     b) V případě neplnění ze strany zákazníka článku IV., b. 1-4 této smlouvy
     c) v případě neplnění ze strany zákazníka bodu 3 článku III. této smlouvy
5. V případě ukončení smluvních vztahů, odmítnutí nebo odstoupení od smlouvy z iniciativy zákazníka, stejně jako v případě ukončení smluvního vztahu v souladu s body 4 (a, b, c) článku VII. této smlouvy, má Zhotovitel nárok na náhradu svých nákladů, spojených s poskytováním služeb podle této smlouvy, jakož i na platby za služby, jejichž poskytování dosud nebylo dokončeno.
6. Zhotovitel má nárok na náhradu svých nákladů a na úhradu služeb v souladu s odstavcem 5 článku VII. této smlouvy ve výši:
     a) minimálně ve výši 470, - euro, jakož i právo na náhradu celkových nákladů, nebo ztrát ve výši, přesahující 470, - euro - v případě ukončení smluvního vztahu v souladu s bodem 5 článku VII. této smlouvy, do obdržení Zákazníkem dlouhodobého studentského víza a do příjezdu Zákazníka do České republiky za účelem studia podle studijního programu.
     b) minimálně 770, - Euro, stejně jako právo na náhradu cílových nákladů nebo ztráty ve výši přesahující 770, - Euro - v případě ukončení smluvního vztahu v souladu s bodem 5 článku VII. této smlouvy po obdržení Zákazníkem dlouhodobého studentského víza, avšak před 28. září 2016 včetně.
      c) 100% nákladů na služby Zhotovitele - v případě ukončení smluvního vztahu v souladu s bodem 5 článku VII. této smlouvy po 29.září 2016 včetně (za podmínky obdržení Zákazníkem dlouhodobého studentského víza, nebo v případě, že se Zákazník rozhodne studovat podle studijního programu v souladu s přílohou č. 1 k této smlouvě na základě víza jakéhokoliv jiného typu).
7. V případě, že zákazníkovi bude zamítnuto dlouhodobé studentské vízum (což bude dokumentárně doloženo), pak má Zhotovitel právo na úhradu služeb ve výši minimálně 470, - Euro, která je určena na pokrytí Zhotovitelových nákladů, za podmínky, že Zákazník nezačne studovat podle studijního programu v souladu s přílohou č. 1 k této smlouvě na základě víza jakéhokoliv jiného typu.
8. V případě ukončení smluvního vztahu bude tato skutečnost oznámena Odboru migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky a Zákazníkovo vízum (povolení k pobytu) bude zrušeno.

VIII. Nepředvídatelné události (vyšší moci)

1. Strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění závazků, vyplývajících z této smlouvy, jestliže nemožnost splnění byla způsobena vyšší mocí, což musí být potvrzeno dokumentárně, rozumí se přírodní katastrofy, požáry, války, stávky, mezinárodní sankce a další události, nezávisející na vůli smluvních stran.
2. Zhotovitel neodpovídá a nemůže ovlivňovat úkony a rozhodování státních orgánů České republiky, včetně zastupitelských úřadů České republiky.
3. Vyšší moc automaticky prodlužuje lhůtu pro plnění povinností podle této smlouvy o dobu trvání vyšší moci.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Změny, doplňky nebo ukončení této smlouvy musí být provedeny výhradně stranami v podobě písemných žádostí, které budou očíslovány, pojmenovány jako přílohy k této smlouvě a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Možná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy neznamená neplatnost zbývajících ustanovení. Pokud se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným, smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým.
3. korespondence se považuje za doručenou v případě, pokud druhá strana doručení odmítne, nebo se mu brání.
4. Smluvní strany prohlašují, že pro tuto smlouvu je rozhodující legislativou legislativa České republiky, zejména odpovídající ustanovení obchodního zákoníku, v platném znění.
5. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí ústní nebo písemné dohody mezi stranami, týkající se předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, majících platnost originálu, které byly podepsány zástupci smluvních stran, každá ze stran obdrží po jednom exempláři.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před podpisem pročetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle a souhlasu, svobodně a vědomě, bez jakéhokoli nátlaku a bez zjevně nevýhodných podmínek. Obě strany potvrzují platnost smlouvy svým podpisem.

 

 

m. Praha, 5.7.2016

 

 

________________________                        ________________________ 
Zhotovitel  Zákazník (Zákonný zástupce
v případě nezletilých studentů)

 Příloha č. 1
Ke smlouvě o poskytování služeb č. 70546


Služby, poskytované v rámci Programu "Kursy Premium ČVUT" - roční kursy českého jazyka při Českém vysokém učení technickém v Praze

1. Konzultace ve všech záležitostech studia kursů českého jazyka, stejně jako detailní poradenství o studiu a životě v České republice, poradenství o problematice získání studentského víza do České republiky.
2. Komplexní pomoc a poradenství při shromažďování souboru dokumentů pro předložení na získání dlouhodobého studentského víza na konzulátu České republiky, vyřízení a předložení následujících dokladů, potřebných k udělení víza: potvrzení o přijetí do kursů českého jazyka, potvrzení o rezervaci ubytování na ubytovně, pomoc při vyplnění žádosti o studentské vízum a příprava k pohovoru na konzulátu.
3. Přivítání na nádraží, nebo na letišti v Praze a doprava na místo ubytování, ubytování v ubytovně.
4. Organizace ubytování na ubytovně po celou dobu kursu.
5. Roční kursy českého jazyka při Českém vysokém učení technickém v rozsahu 580 hodin, orientační termíny kursu: 29. září 2016 - červen 2017.
6. Výuka, vedená rodilým mluvčím v rozsahu minimálně 80 hodin
7. Akademická příprava v rozsahu 90 hodin (do akademické přípravy patří příprava ze 2 hlavních předmětů a odborné poradenství v oblasti vzdělávání (pomoc při volbě povolání, podání přihlášek na vysoké školy, poskytování informací o vysokých školách a oborech, zajímajících zákazníka). Profilové předměty si zvolí zákazník podle seznamu, předloženého odborníkem v oblasti vzdělávání.
8. Registrace na kursy českého jazyka.
9. Orientační prohlídka hlavního města Prahy.
10. Pomoc při zakoupení jízdenky na dobu 3 měsíců.
11. První registrace na cizinecké policii (v případě potřeby).
12. Připojení k mobilnímu operátorovi s navýšením kreditu
13. Pomoc při vyřízení a prodloužení zdravotního pojištění.
14. Vyřízení studentské karty ISIC - v případě zájmu a v souladu s platnými právními předpisy
15. Otevření bankovního účtu a vyřízení kreditní karty.
16. Poradenství v otázkách pobytu na území České republiky.
17. Celodenní podpora v případě nouze (tlumočení a doprovod do nemocnici, na policii)
18. Doprovod do organizací a úřadů (komunikace/tlumočení a doprovod do nemocnice, komunikace s pojišťovnami v případě návštěvy lékaře, komunikace a podpora na policii při prodlužování víza a v dalších úřadech v případě potřeby).
19. Pomoc při přijímání na vysoké školy: pomoc při výběru školy a oboru, organizace nostrifikace diplomu, nebo osvědčení (poplatky za nostrifikaci platí účastník programu samostatně), komplexní komunikace s vysokými školami a poskytování studentům všech druhů informací o přijímání a studiu, poradenství v otázkách budoucího přijetí a studia, pomoc při podávání přihlášky na vysokou školu (poplatky za podání přihlášky hradí účastník samostatně), návštěva na dni otevřených dveří vysokých škol.
20. Organizování výletů po České republice i mimo Českou republiku (výlety nejsou zahrnuty v ceně).

Celková cena služeb na základě smlouvy činí, se slevou: 3.950, - euro.

Případné služby notářů, překladatelů, jakož i poplatky u státních a magistrátních orgánů a platby za smlouvy nejsou zahrnuty v ceně a musí být hrazeny zákazníkem zvlášť.

m. Praha, 5.7.2016

 

 

________________________                        ________________________ 
Zhotovitel  Zákazník (Zákonný zástupce
v případě nezletilých studentů)
 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ БЕЗ НАКОПЛЕНИЙczu skoda techuniver vsmv Hotelova VS Karlova Univerzita AAU Bankovni institut prazhskij-jekonomicheskij-universitet Bankovni institut